Kompensasjon ved bortfalt oppdrag

(Opprinnelig skrevet av Jessica Hansen)

Det er nå gjort endringer i rutinene for kompensasjon ved bortfall av oppdrag. Endringene vil virke fra og med 8.6.2012.

Tolkforbundet har møtt NAV Hjelpemidler og tilrettelegging i dag, og fått utfyllende informasjon om de nye retningslinjene.

Endringene er gjort i «Rundskriv §10-7 Bokstav f – Tolkehjelp for hørselshemmede» og «Rundskriv §10-7 Bokstav g – Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde»

Utfyllende informasjon følger etter utdraget fra teksten.
Endringene er gjort i rundskrivenes §2, der teksten nå lyder som følger:

Til § 2 – Beregning av takster og tid

[Endret 1/00, 8/01, 11/07, 1/08, 12/08, 3/11, 06/12]

Fra 01.01.2009 er tolketakstene knyttet til brutto årslønn i lønnstrinn 26 for arbeidstakere i staten. Dertil kommer et tillegg på 3,7 % som kompensasjon for sykefravær i arbeidsgiverperioden. For faglærte tolker beregnes taksten ut fra et arbeidsår på 47 arbeidsuker og en arbeidsuke på 20 og 25 timers tolking ved tolking henholdsvis for døvblinde og for døve og hørselshemmede. Tolketaksten for ufaglærte utgjør 80 % av taksten for faglærte.

Et tolkeoppdrag er å anse som en avtale mellom NAV og tolken. Avtaleforholdet reguleres gjennom gjeldende regelverk og «Vilkår ved frilanstolkeoppdraget» fastsatt av NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Dersom et tolkeoppdrag bortfaller, og det ikke kan skaffes nytt tolkeoppdrag, gjelder følgende for frilanstolker: Det kan gis ordinær tolketakst for inntil 14 dager regnet fra og med datoen da tolkeoppdraget bortfalt. Det betales kun for den delen av det bortfalte tolkeoppdraget som evt. faller innenfor disse 14 dagene. Ved tilleggsavtale om tolking i arbeid og utdanning kan perioden utvides til 30 dager. Retten til godtgjørelse bortfaller hvis tolken ikke er villig til å ta erstatningsoppdrag. Tolken kan bare avvise erstatningsoppdraget under henvisning til manglende kompetanse eller til at erstatninsoppdraget avviker uforholdsmessig fra det bortfalte oppdraget. Et erstatningsoppdrag kan avvike fra det opprinnelige oppdraget i innhold og omfang, men anses å avvike uforholdsmessig dersom det pålegger tolken urimelig merbelastning. Ved bortfall av tolkeoppdrag gis det bare dekning for kostnader og forberedelser som er påløpt. Det gis ikke erstatning for tillegg som kunne påløpt om oppdraget hadde blitt gjennomført.

I tolketaksten inngår ordinære forberedelser til tolkeoppdraget tilsvarende inntil 50% av tolketiden. Ved tolking i forbindelse med høgskole- og universitetsutdanning og andre tolkeoppdrag som krever ekstraordinære forberedelser, kan det gis godtgjørelse utover dette til forberedelser som er nødvendige og hensiktsmessige. NAV Hjelpemiddelsentral fastsetter omfanget av slike forberedelser. Det kan ikke utbetales godtgjørelse for forberedelser som NAV Hjelpemiddelsentral ikke har gitt skriftlig forhåndssamtykke. Forberedelser til tolkeoppdrag godtgjøres med den til enhver tid gjeldende tolketakst.

Endringene gjelder fra 8.6.2012. De nye rutinene vil ha en innkjøringsfase, der en del forhold må avklares etter hvert som de forekommer. Slike avklaringer er en naturlig del av dialogen mellom tolketjenesten og tolken.

De nye retningslinjene gir blant annet rom for ekstraordinær forberedelse. Forberedelsestiden skal avtales med tolketjenesten skriftlig på forhånd.

Tolken har nå rett til honorar for tolkeoppdrag som faller bort innenfor en 14-dagersperiode fra og med den datoen oppdraget falt bort. For å få honoraret må tolken være villig til å ta erstatningsoppdrag. Erstatningsoppdraget kan avvike fra det opprinnelige oppdraget i innhold og varighet. Tolken kan kun avvise erstatningsoppdrag dersom tolken ikke har kompetansen til å ta det nye oppdraget eller dersom oppdraget avviker uforholdsmessig fra det opprinnelige oppdraget. Dersom det nye oppdraget vil påføre den nye tolken urimelig merbelastning kan det regnes for å «avvike uforholdsmessig» fra det opprinnelige. Hva som er urimelig merbelastning vil være forskjellig fra tolk til tolk, og det må avklares i dialog mellom tolken og tolketjenesten.

Tolkens betaling skal følge det opprinnelige oppdraget hvis erstatningsoppdraget er mindre og følger erstatningsoppdraget hvis det er større.

Ved bortfall av oppdrag gis det bare dekning for kostnader og forberedelser som faktisk er påløpt.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord