Vi har sett på statsbudsjettet for 2013

Vi har sett på statsbudsjettet for 2013

(Opprinnelig skrevet av Anine Johannesen)

I går kom forslag til statsbudsjett for 2013, og Tolkeforbundet ved Anine Johannesen møtte hos AVYO for gjennomlesing.

Den relevante delen av budsjettet kan leses her.

Tolkehjelp ligger under resultatområde 2 Arbeid og velferd, hvorav bevilling til tolketjenesten ligger i kapittel 605 post 1 og lønnen til frilanstolker ligger i kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. post 73 og 76.

Forslaget til statsbudsjett for 2013 inneholder er økning i bevilgning i begge poster, men det er ikke videre spesifisert hva økningen skal gå til.

I kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. er tolking nevnt i både post 73 og 76. Det fastslås at utgiftene til tolkehjelp for hørselshemmede i arbeids- og utdanningslivet har økt betraktelig, grunnet at flere hørselshemmede tar høyere utdanning og ordningen «Tolk på arbeidsplass». Videre slås det fast at en hadde en dekningsgrad på 90% av alle bestilte tolkeoppdrag i 2011, men at en ser et økende behov for tolking. Det nevnes også at det er utfordrende å møte det økende behovet, da det er begrenset tilgang på offentlig ansatte tolker.

Statsbudsjettet fremstår mer som er virkelighetsbeskrivelse, enn et fremtidsrettet dokument. De økte bevilgningene på 8 millioner i post 73 og 25 millioner i 76, fra saldert busjett for 2012, kan ikke dekke mer enn det økte tolkebehovet. Derfor er det ikke, etter mitt syn, bevilget nok penger til å dekke en lønnsøkning for frilanstolkene og dette er ikke nevnt i budsjettet.

Driftsutgiftene til Arbeids- og velferdsetaten har en betydelig økning på 394,31 millioner kroner, men det er ikke spesifisert at deler av denne økte bevilgningen vil tilfalle hjelpemiddelsentralene.

Derfor er det i utgangspunktet lite å rope hurra for, men Tolkeforbundet skal i møte med Arbeidsdepartementet og på høring i Arbeids- og sosialkomiteen i løpet av oktober. Vi håper derfor å kunne påvirke i begge leire før revidert statsbudsjett settes.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord