Tolkenorge i endring

(opprinnelig skrevet av Jessica Hansen)

Endringer lusker i horisontene. Tolkenorge har ant dem lenge. Det vi ikke visste, var når de ville dukke opp og hvordan de ville se ut.

Tolkeforbundet har kjempet i årevis for å bli anerkjent som yrkesgruppe og for å få akseptable arbeidsforhold og lønnsvilkår. Denne kampen startet lenge før jeg bestemte meg for å bli tolk. Tolkeutredningen 2008 ble skrevet og levert. Tolkeforbundet fikk delta i arbeidet. Jeg tok mine siste eksamener i 2008. Rapporten fornying av tolketjenesten ble skrevet og levert. Tolkeforbundet fikk delta i arbeidet. Tolkeforbundet har deltatt i gjentatte utredninger og arbeidsgrupper om tolkeområdet som helhet. Blant mangler og svakheter i systemet, mangler som påvirker ansatte tolkers og frilanstolkers hverdag, har takstsystemet for frilanstolker utmerket seg over lang tid. Nå er det 2013. Nå aner jeg at en snøball har begynt å rulle.

På den ene siden inneholdt tolkeutredning og rapporter forslag om bedre avlønning, større frihet for ansatte til å ta langoppdrag og utenlandsoppdrag og gjennomgang av frilanstolkenes takstsystem. På den andre siden inneholdt de samme rapportene forslag om en rekke tiltak for å skape lik praksis i landet, samordning, effektivisering og orden. Tolketjenestene i NAV har begynt der de har fullmakter til å ta tak: med samordning og gjennomgang av rutiner og praksis. Det andre ligger ikke på NAV, det er Arbeidsdepartementet som regulerer satser og summer over statsbudsjettet.

I 2012 har Tolkeforbundet fått delta i noe av samordningsarbeidet. Arbeid som gjaldt ansatte fikk vi ikke delta i. Tolkeforbundet ble invitert til møter om samordning av frilansområdet. Her har Tolkeforbundet lagt stor vekt på viktigheten av samarbeid og dialog. Tolkeforbundet har lagt vekt på viktigheten av å ha en overkommelig overgangsfase inntil også et nytt takstsystem kommer på plass. Tolkeforbundet har minnet om viktigheten av å ivareta denne viktige arbeidsgruppen, som frilanstolkene er. Endringene må ikke bli urimelige. Dette er folks inntekt! Begrep som ventetid blir diskutert. Kompensasjon ved bortfall av oppdrag blir presisert. Rutiner blir utarbeidet. Tolkeforbundet har minnet om at endringene er i ferd med å bli store uten at det gjøres noe med takstsystemet. Vi har oppfordret NAV til å gjøre fremstøt mot statsbudsjettprosessen. Det er på tide.

Parallelt har Tolkeforbundet jobbet mot AVYO, fagorganisasjonen vi har en samarbeidsavtale med. Tolkeforbundet har rettet energi mot Arbeidsdepartementet og mot regjeringen i statsbudsjettprosessen. Dette er en jobb gjort av Tolkeforbundets styre, et styre basert på frivillige verv. I møte med AVYO har Tolkeforbundet fremholdt viktigheten av at det gjøres nye fremstøt fra AVYO mot departementene nå. Det presser fra flere kanter. Tiden er inne.

Dette er de store overskriftene. Det er mer på gang. Tolkeforbundet har jobbet mot tolkeorganisajoner i andre land. Vi samarbeider om fag og har satt i gang et Nordisk samarbeid. Det blir et nytt nordisk tolkeseminar på Island om et langt år. Vi har mye å lære av å utveksle erfaringer med våre nærmeste naboer. Tolkeforbundet har jobbet for å få flere regionlag opp og i gang. Inspirasjon, motivasjon, engasjement. Vi vil være en organisasjon med vekt på det faglige vi har felles. Oversatte dager nærmer seg med stormskritt.

Det presser fra flere kanter. Det er mye som skjer på en gang. Tolkeforbundet er en interesseorganisasjon basert på frivillige verv. Tolkenorge består ikke av frilanstolker eller ansatte tolker. Tolkenorge består av tolker. Det er viktig at vi står samlet. Tolkeforbundet nærmer seg Landsmøte 2013. Det er behov for en ny forsyning krefter til forbundstyre, utvalg og arbeidsgrupper. Vi står sterkere sammen. Det er viktigere nå enn noen sinne at det legges inn en innsats for å få på plass et nytt takstsystem for frilanstolker og at det blir rom for årlige takstforhandlinger. Det er viktigere nå enn noen sinne at vi står samlet for å få dette inn i det arbeidspolitiske apparatet, der det skal være! Det er viktigere nå en noen sinne at vi får lagt ting til rette for at vi kan være det vi skal være – en interesseorganisasjon av og for tolker.

Tolkeforbundets styre er nå i gang med forarbeidet til landsmøtet 2013. Dette er et stort stykke arbeid som skal gjøres ved siden av inntektsgivende arbeid, studier, familie og livet. Tolkeforbundet anbefaler berørte medlemmer å rette henvendelser til sine fagforbund der det legges vekt på viktigheten av et oppdatert takstsystem som tar høyde for de nye kravene som stilles tolkene. Vi oppfordrer medlemmene til å sende kopi til Tolkeforbundets styre. Slik kan vi stå samlet.

I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. La dette bli året da denne kvinnedominerte yrkesgruppen sin stemme ble hørt! Dette er et år vi må stå samlet!

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord