Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister

Nasjonalt tolkeregister er et innsynsregister som gir en oversikt over talespråktolkers formelle kompetanse i tolking mellom norsk og andre språk. Det finnes per i dag ikke noe tilsvarende offentlig register over tegnspråktolker og skrivetolker. 

Registeret er først og fremst rettet mot tolkebrukere i offentlig sektor, men er tilgjengelig for alle gjennom www.tolkeportalen.no.

Tolkene står oppført i registeret i fem kvalifikasjonskategorier. Høyest kvalifiserte er statsautoriserte tolker med semesteremne/r i tolking, deretter statsautoriserte tolker og tolker med grunnleggende tolkeutdanning. Laveste kvalifikasjonskategori i registeret er personer uten formell kompetanse, men med bestått tospråklig test TOSPOT og innføringskurs i tolkens ansvarsområde (TAO). Ved behov for tolking bør tolkene oppført i kategoriene 1, 2 og 3 bli prioritert.

Registeret kan benyttes på ulike måter, som rekrutteringsverktøy for leverandørbaser for storbrukere eller formidlingstjenester, eller for å sjekke kvalifikasjonene til en tolk som er bestilt gjennom en formidlingstjeneste. Det er også mulig å benytte oppføring i registeret som et av kravene i kravsspesifikasjoner i anbudsprosesser.

Tolkene er oppført i registeret med nødvendige persondata, opplysninger om tolkefaglige kvalifikasjoner og kontaktinformasjon.

Tolker priorieterer oppdrag ut fra sin arbeidsmengde, pris og lengden på oppdraget. Nasjonalt tolkeregister er ikke et bestillingsverktøy, således kan man ikke forvente å finne en tolk i registeret på kort varsel. Det kan være mulig, men man må da huske å avtale pris, samt sørge for at taushetserklæring og andre formalia er på plass.
  
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og har system- og driftsansvar for registeret. IMDi arbeider for at offentlig sektor skal ta utgangspunkt i Nasjonalt tolkeregister når det er behov for tolk. Registeret er også ett av flere tiltak i IMDIs regi for å profesjonalisere tolking i Norge.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord