Frilanstolker og oppsigelse av rammeavtaler – Hva skjer?

Frilanstolker og oppsigelse av rammeavtaler – Hva skjer?

Av Ingeborg Skaten

Det ryktes i tolke-Norge at noe foregår i mitt hjemfylke, der NAV har sagt opp rammeavtalen med 25 frilanstolker, denne måneden. Jeg er en av dem det gjelder og er dermed personlig berørt av saken. Derfor er det ikke til å legge skjul på at den opprører meg sterkt, men det hjelper å vite at jeg ikke står alene.

Jeg tolker ikke ofte, siste oppdrag jeg hadde var i oktober i fjor. Det var et oppdrag som var utsendt til oss frilanstolker. Sist torsdag fikk jeg et direkte spørsmål på sms fra NAV, om et tolkeoppdrag – hvor jeg var ønsket, og som jeg sa ja til med det samme.

Dette var mens jeg var på jobb. Når jeg kommer hjem, finner jeg brev i postkassen med oppsigelse av min rammeavtale som frilanstolk…

Det hører med til historien at jeg for kort tid siden responderte på forespørsel fra NAV om nytt bilde til identitetskort for deres frilanstolker. Jeg spurte da om de kunne bruke det bildet de allerede har – og bekreftet dermed at jeg fortsatt ønsker å stå på listen over frilanstolker. Dette fikk jeg ikke noe svar på – og nå forstår jeg hvorfor.

Derimot forstår jeg ikke begrunnelsen for oppsigelsen av rammeavtalen. De juridiske sidene ved denne har jeg ikke fått belyst, ennå – men jeg tenker at det vil være interessant for Tolkeavisa sine lesere å se hva som faktisk står i brevet, som det nå snakkes om langt utenfor Hordaland.

For å unngå en diskusjon på gale premisser, blir brevet publisert i sin helhet. Brevet er stilet til meg, men likelydende brev skal være sendt ut til i alt 25 frilanstolker – i denne omgang i Hordaland. Neste gang kan det være et annet sted.

«Måtte» si opp avtalen

Jeg viser til innledningen i brevet og hvordan det der argumenteres for at de ”må” si opp avtalen. Til det som står der, har jeg lyst å si at det strengt tatt ikke er mitt problem, som frilanstolk, hvordan de skal holde oversikt over tilgjengelige tolkeressurser. Det ser jeg som en intern sak for tolketjenesten, som ikke skal gå ut over oss som ønsker å være frilansere – og da må forholde oss til NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland.

At det i samme avsnitt argumenteres for at det er nødvendig å si opp rammeavtaler for å ”(…) sikre at brukerne mottar tjenester av god kvalitet”, finner jeg svært provoserende på egne og andres vegne. – Er det kvaliteten på vårt arbeid som vurderes til å være så dårlig at det er nødvendig å stryke oss?

Jeg har ikke oversikt over alle de 25, men jeg vet med sikkerhet at der er mye erfaring og høg kompetanse blant oss.

«Tolker for lite»

Så er det heller ikke kvalitet som er det avgjørende i begrunnelsen, forstår jeg. Det går fram av andre avsnitt at det handler om at vi ikke har påtatt oss tolkeoppdrag for NAV ”jevnlig”. Og hva vil det si? Det framgår ikke av brevet.

Som frilanstolk forholder jeg meg til det som står i rammeavtalen og der nevnes over hodet ikke noe om at en må påta seg et visst antall oppdrag, eller at disse skal utføres jevnlig – for å få tilgang på tolkeoppdrag og være en ressurs for tolketjenesten og dem som har bruk for oss.

Det er interessant å merke seg at dersom en som frilanstolk skulle misligholde avtalen, eller det skulle oppstå en tvist (punkt 7 i avtalen) i tolkningen av denne, skal det gjennomføres samtaler, advarsel skal tildeles, tiltak skal gjennomføres – før det er snakk om å oppheve avtalen, som altså kan gjøres med en måneds varsel.

Så vidt meg bekjent, er det ingen av oss 25 i Hordaland som har misligholdt avtalen eller på noen måte har begått overtramp i forhold til yrkesetikk og tolkebrukere. Men vi kan altså bare strykes fra listen og utestenges fra muligheten til å ta tolkeoppdrag, og det uten en gang å ha ankemulighet i forhold til vedtaket NAV har gjort om å si opp avtalen.

Vi kan kun stille spørsmål og kommentere vedtaket. Det vil jeg gjerne og når jeg velger å gjøre det på denne måten, er det fordi dette ikke kun er en sak mellom meg og NAV – men viser hvor svakt frilanstolkene står.

Det er min mening at vi må kunne kreve vår rett til å bli hørt uten å bli møtt med argumenter av vikarierende art. Med det mener jeg: Det er for eksempel ingen motsetning mellom å ta vare på frilanstolkene og gi et godt tilbud til tolkebrukerne.

Gir ikke opp

Jeg har vært medlem av Tolkeforbundet siden det ble opprettet og tittelen tegnspråktolk er ikke bare noe jeg er stolt av, den er en så stor del av min identitet at jeg er villig til å kjempe mot å bli utestengt fra å kunne praktisere som frilanstolk. Det vet jeg gjelder flere som er strøket fra listen.

Nå håper jeg vi kan diskutere denne saken på en konstruktiv måte og at Tolkeforbundet stiller seg solidarisk til et krav om at NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland må trekke tilbake oppsigelsen av de respektive rammeavtalene.

Det er ikke slik frilanstolker skal behandles, eller?

Kommentar fra forbundsstyret:

Dette er en sak forbundet vil følge tett. Saken vitner om en farlig utvikling, hvor ingen lenger kan være trygg på hva som blir vedtatt i morgen. Det denne saken belyser er at hvis man en tvistesak mellom seg og Tolketjenesten, er man bedre beskyttet gjennom punkt 7. Da kreves det dialog for å finne en god løsning. Det ville naturligvis være helt urimelig om en tolk som har gjort jobben helt etter boka, ikke skulle ha noen rettigheter og skulle kunne sies opp med en måneds varsel etter pkt. 8

På mange måter er dette en prinsipiell sak som legger grunnlaget for hvilket vern frilanstolker skal ha i fremtiden. Slik rammeavtalen står i dag, er man bedre sikret for fremtiden om man har en tvistesak gående med Tolketjenesten.

Mange ting kunne vært gjort annerledes i denne saken, og løsningen Tolketjenesten har valgt, inviterer ikke til en god dialog mellom seg selv og frilanstolker. Enten er dette en lite gjennomtenkt handling i et forsøk på å lettvint løse et minimalt problem, eller så vitner dette om totalt mangel på respekt overfor frilanstolker.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord