Korrespondanse – Oppsigelse av rammeavtale

Korrespondanse – Oppsigelse av rammeavtale

Hvorfor publisere hele korrespondansen?

Dette er en sak som opptar mange, og vi får derfor mange henvendelser fra medlemmer som ønsker å vite status i saken. Delt fordi det er enkelte å la folk lese hva som har blitt sagt i saken selv, og dels fordi det er en mer rettferdig fremstilling. I frykt for atmotparten skal føle at vi siterer de feil, mener vi det er mer fornuftig å legge ut korrespondansen fortløpende. Samtidig er det dette informasjon som er fritt tilgjengelig for alle jamfør offentlighetsloven.Teksten nedenfor er kun kopiert inn, og kan derfor fremstå som noe estetisk rotete. Håper allikevel dere har nytte av å lese. Spørsmål og kommentarer kan rettes til post@tolkeforbundet.no.

18. Mars 2014 kl. 08.54 skrev Ørjan Strømmen <nestleder@tolkeforbundet.no>:

Hei Dorthea.
Flere av våre medlemmer i Hordaland har tatt kontakt via mail, samt at det har startet en tråd på forbundets lukkede diskusjonsforum. Saken er masseoppsigelsen av rammeavtaler, som for mange oppleves som lyn fra klar himmel.
I rammeavtalen som NAV selv har utformet står følgende: «7.3: Før oppsigelsen finner sted bør partene finne fram til en tilfredsstillende løsning for begge parter».
Saksgangen i disse sakene er en handling som føyer seg inn i rekken av avgjørelser som blir gjort uten forhåndsvarsel. Dette gjelder både departement, direktorat og den enkelte tolketjenenste. I en tid hvor tilliten til tjenesten i utgangspunktet er amputert, er det viktig å bruke alle tilgjengelige midler for å skape en god dialog og finne løsninger i felleskap.
Vi har forståelse for at man har behov for å rydde i frilanslistene og fjerne inaktive tolker. Samtidig mener vi man bør følge rammeavtalens punkt 7.3 og invitere til dialog, heller enn å styrke mistanken om at det finnes ett «oss og de».
I frykt for at dette kun er starten på noe større, sender jeg eposten med kopi til Fagsekretariatet v/ Peter Hjort.


HILSEN:Ørjan Strømmen

Nestleder
 

20. mars 2014 kl. 12.35 skrev Vik, Dorthea

Hei Ørjan.

 

Vi har nå en media storm ang dette.

 

Vi har valgt å si opp avtalene på grunnlag av punkt 8 og ikke under punkt 7 mislighold.

 

Til orientering ble tolkene spurt om hvilke lister de ønsket å stå på allerede 18 juni. Da det var lite tilbakemeldinger ble det sendt ut purring på dette i august. Ikke alle tolkene har besvart denne mailen.

 

Følgende mail ble sendt ut rett i forkant av brevene til tolkene.

 

I forhold til pilotprosjektet har vi nå gjort noen endringer i forhold til våre rutiner, samt ryddet litt i våre lister.

 

Hva vil dette bety for deg?

 

Vi har endel tolker på våre lister som er svært lite aktive. Flere av disse vil få et brev med oppsigelse av sine rammeavtaler. Dersom du er en av dem, gjør vi oppmerksom på at dette ikke betyr at du aldri kan tolke, men vi ber deg ta kontakt dersom du igjen vil ha mulighet for å tolke for oss i større grad enn i dag. Vi kan også inngå avtaler på konkrete enkeltoppdrag, dersom det er behov for dette. F: eks dersom det er et sterkt ønske fra bruker og vi ikke kan dekke oppdraget med andre, eller oppdraget krever din faglige kompetanse.

 

Det står også i brevet de har mottatt at de kan ta kontakt, dersom de har kommentarer til skrivet, har mulighet for å tolke mer enn tidligere og at de kan få tildelt konkrete enkeltoppdrag. Vi har ikke på noen måte gitt de hverken yrkesforbud eller tatt fra noen livsgrunnlaget.

 

Vi forstår at antallet høres dramatisk ut, men det er her snakk om flere tolker som har flyttet til andre fylker, tatt andre karriere valg mm. Det er ikke sagt opp noen avtaler med de som har dette som hovedinntekt eller som påtar seg oppdrag jevnlig for tolketjenesten.

 

Det legges til rette for dialog med tolketjenesten i form av møter på kveldstid hver annen mnd, der dette blant annet har vært tatt opp. Dessverre har ingen av tolkene som nå har fått hevet sine kontrakter deltatt møtt på disse kveldene og således ikke deltatt i diskusjonene.

 

Substansen i dette er at 21 frilanstolker som nå har fått oppsagt sine avtaler ikke har påtatt seg oppdrag for oss siste året. De resterende tolkene har påtatt seg til sammen ca 30 oppdrag, hvor de fleste av disse var etter brukers ønske.

Av dette er 4 utenlandsreiser, der de fikk oppdraget, selv om vi hadde andre ressurser ledig.

Til orientering behandler vi ca 12000 oppdrag samme året, så det er snakk om en svært liten andel av alle oppdrag vi behandler.

 

Vi så det mest hensiktsmessig å gjøre dette etter punkt 8 i rammeavtalen, da det er snakk om særdeles stor andel inaktive tolker.

 

Håper dette er litt oppklarende i forhold til denne saken.

 

Ønsker en fin dag videreJ

 

MvH

 

Dorthea Vik

Avdelingsleder

Avd.Tolk

NAV Hjelpemiddelsentral

26. mars 2014 kl. 12.27 skrev Ørjan Strømmen <nestleder@tolkeforbundet.no>:

Hei igjen Dorthea.
Du henviser til at avtalene er oppsagt med grunnlan i punkt 8, og ikke punkt 7 i rammeavtalen. Det kan med dette se ut til at vi har forskjellig forståelse for hvordan avtalen skal tolkes. Tolkeforbundet forstår punkt 8 som en forlengelse av punkt 7. Altså skal man i rekkefølge gjennomføre alle tiltak beskrevet i punkt 7. Først etter at disse punktene er gjennomført og resultatet blir oppsigelse, gjelder punkt 8.
Med denne forståelsen til grunn er det kun en tvist, håndtert etter en prosedyre, som gir rett til oppsigelse av rammeavtalene. Så lenge intet annet er oppført gir det ingen mening at man har rettsbeskyttelse dersom man har gjort feil i jobben, mens man ikke har det dersom man ikke har gjort noe galt. Så vidt vi kan se er punkt 8 i rammeavtalen derfor en forlengelse av punkt 7, som angir teknikalitetene i forhold til hvordan oppsigelsen skal gjennomføres etter at tiltakene i punkt 7,1 er gjennomført.
Denne saken åpner for en del spørsmål vi ønsker besvart. Beholder Hjort i kopifeltet, da jeg antar dette er noe direktoratet vil svare på.

 

 
1. Mener NAV de kan si opp rammeavtalen uten saklig grunn?

 

2. Hvis nei, Anser NAV at den saklige grunnen til oppsigelse må være en av grunnene i avtalens pkt 7, eller er det grunner som gjenfinnes i en annen bestemmelse og i så fall hvilken?
En avklaring på dette anser vi som vesentlig for hvordan avtalen skal tolkes i fremtiden. Tolkeforbundet kan ikke akseptere en praksis hvor man behandler punkt 8 som noe annet enn en forlengelse av punkt 7. Da vi skal i møte med direktoratet mandag 31. mars, ønsker vi en snarlig avklaring på ovenstående spørsmål.

HILSEN:Ørjan Strømmen

Nestleder

28. mars 2014 kl. 11.42 skrev Vik, Dorthea

Hei Ørjan.

 

Nav Hjelpemiddelsentral Hordaland har gått gjennom avtalen og mener at punkt 8 ikke er avhengig av punkt 7.

 

Årsaken til dette er at punkt 7 omhandler mislighold /tvist i forhold til inngått avtale.

Punkt 7 avsluttes med 7.4 som beskriver oppsigelse.

 

Punkt 8 omhandler ikrafttredelse og oppsigelse.

Avtalen kan sies opp av hver av partene med 1-en-måneds varsel.

 

Dersom dette punktet IKKE er gjeldene som eget punkt, vil det si at man som frilanstolk binder seg til en livslang kontrakt som ikke kan sies opp, uten av det foreligger tvist/ mislighold.

Det vil falle på sin egen urimelighet at tolker ikke kan si opp sin avtale med oss uten at det er tvist?

Dette punktet gjør at vi som tjeneste yter vil ha gjensidige vilkår for oppsigelse av avtaler, dersom vi ser dette hensiktsmessig i forhold til våre tjenester.

 

1)

I henhold til avtalen kan denne sies opp med 1-en-måneds varsel.

Vi har også oppgitt årsak for dette.

 

Årsaken til oppsigelsen er at vi har ryddet i våre lister.

I henhold til mail tilsendt tolker er dette informert om på følgende måte:

«I forhold til pilotprosjektet har vi nå gjort noen endringer i forhold til våre rutiner, samt ryddet litt i våre lister. Hva vil dette bety for deg?

Vi har endel tolker på våre lister som er svært lite aktive. Flere av disse vil få et brev med oppsigelse av sine rammeavtaler. Dersom du er en av dem, gjør vi oppmerksom på at dette ikke betyr at du aldri kan tolke, men vi ber deg ta kontakt dersom du igjen vil ha mulighet for å tolke for oss i større grad enn i dag. Vi kan også inngå avtaler på konkrete enkeltoppdrag, dersom det er behov for dette. F: eks dersom det er et sterkt ønske fra bruker og vi ikke kan dekke oppdraget med andre, eller oppdraget krever din faglige kompetanse.»

 

I brev til tolkeneårsaken informert om på følgende måte:

«NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland må si opp flere rammeavtaler vi har inngått med frilanstolker i fylket. Dette er nødvendig for å kunne holde oversikt over de reelle tolkeressursene i fylket, tilby best mulig oppfølging av tolker som representerer NAV Hjelpemiddelsentral og sikre at brukerne mottar tjenester av god kvalitet.

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland har valgt å si opp rammeavtalen med tolker som ikke påtar seg tolkeoppdrag for oss jevnlig. I tillegg avsluttes enkelte avtaler av andre årsaker, som f.eks. at tolken har flyttet til et annet fylke mm.»

 

Vi mener det således er opplyst på en saklig måte i forhold til opphør av avtaler.

 

 

2)

Slik vi ser det er årsak oppgitt og avtalene er sagt opp på annet grunnlag enn tvist/ mislighold.

 

MvH

 

Dorthea Vik

Avdelingsleder

Avd.Tolk

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland.

31. mars 2014 kl. 22.55 skrev Ørjan Strømmen <nestleder@tolkeforbundet.no>:

Hei igjen, Dorthea.

Takk for rask og grundig tilbakemelding. Vi anser at det er behov for ytterligere oppklaring.

Vi ser at dere framholder at punkt 8 er et selvstendig punkt, samt at begge parter har rett til å si opp avtalen med en måneds varsel. Videre framholder dere at dersom det ikke var slik så ville frilanstolkene være bundet på livstid uten mulighet for å si opp avtalene med mindre det var en konflikt.

Vi er litt forvirret av svaret, siden det ser ut til å antyde at NAV ikke trenger noe begrunnelse for å si opp rammeavtalene, mens dere på den annen side likevel anfører at dere har et grunnlag for å si opp avtalene. Vi ser derfor behov for ytterlige avklaring.

Vi vil påpeke at arbeidstakere i vanlige arbeidsforhold, gjennom arbeidsavtaler er vernet mot vilkårlig oppsigelse. Derimot har arbeidstakerne full rett til å selv si opp avtalen innen en gitt frist, uten at de trenger grunnlag for dette. Med andre ord har ikke arbeidstakerne samme plikt til å vise til saklig grunnlag for oppsigelse som det arbeidsgivere har. Dette er også gjeldende prinsipper i all alminnelig kontraktsrett hvor styrkeforholdet er ubalansert. Vi mener derfor deres konklusjon er svært urimelig, når dere viser til at en frilanstolk er en likeverdig part opp mot NAV.

Vi har også vanskelig for å se at NAV kan dra inn vilkår som verken er oppført eller referert til inn i avtalen. Som vi har anført så er det i punkt 7 i avtalene oppført en prosedyre som skal følges ved eventuell tvist/mislighold. Det siste tiltaket, etter at andre tiltak er prøvd, er oppsigelse av rammeavtalen. Ved konflikt kan altså ikke avtalene sies opp uten at de oppførte tiltak først er gjennomført i den rekkefølge de står.

Dersom det var reell vilje til dialog, ville denne saken vært håndtert annerledes. Alle mailer dere har henvist til virker å være masseutsendelser til alle fylkets tolker. Om man ikke selv anser seg for å være i faresonen for å bli fratatt rammeavtalen, vil man heller ikke respondere på en felles-mail. Vi ser av utsendte mail til tolkene at dere, etter at dere har sagt opp rammeavtalene, innbyr til dialog for framtidige løsninger. Samtidig ser det ikke ut til å være rom for å erkjenne at dere har handlet feil og derav går tilbake på de beslutningene man har gjort.

Basert på overstående har vi noen spørsmål hvor vi ønsker en avklaring.

1. Anser NAV at tolketjenestene helt uten grunnlag kan si opp avtalene på en måneds varsel?

 

2. Hvis ja, kan NAV redegjøre for hvorfor det står oppført en rekke tiltak som skal følges ved konflikt før avtalen kan sies opp, når NAV samtidig mener at avtalen uansett kan sies opp på en måneds varsel helt uten grunnlag?

 

3. Anser dere dialogen i forkant av oppsigelsene som tilstrekkelig?

 

4. Hva er det minimum en frilanstolk må påregne seg å tolke i løpet av et år før man kan forvente oppsigelse av rammeavtalen, og hvor står dette oppført?

 

 

Håper på snarlig tilbakemelding.

Ørjan Strømmen

Nestleder
———- Videresendt e-post ———-
Fra: Vik, Dorthea <Dorthea.Vik@nav.no>
Dato: 2. april 2014 kl. 15.26
Emne: VS: Oppsigelse av rammeavtale
Til: «Ørjan Strømmen» <nestleder@tolkeforbundet.no>
Kopi: «Hjort, Peter», «Folgerø, Geir-Rune»

Hei Ørjan.

Rammeavtalen er en samarbeidsavtale mellom frilanstolk og NAV Hjelpemiddelsentral. Når det gjelder det juridiske, kan vi ikke se at avtalen garanterer for varigheten av dette samarbeidet. Rammeavtalen pålegger ikke frilanstolken å tolke et minimum antall timer eller oppdrag. Selv om bruken av meldeskjema ikke har vært videre utbredt, antyder den imidlertid at frilanstolkene må ha en viss kapasitet til å påta seg oppdrag, jf. pkt. 3.2 og 4.8.

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland finner ikke grunnlag for å beholde rammeavtaler med et stort antall tolker som i svært liten eller ingen grad påtar seg oppdrag, da behovet for en samarbeidsavtale reelt sett ikke lenger er tilstede.

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland har invitert til dialog i forkant av at rammeavtalene ble sagt opp. Det er riktig at tolkene har fått informasjon i felles e-post. Etter at denne ble sendt ut, mottok vi henvendelser fra flere tolker. Dette har blant annet bidratt til at vi har fått bedre oversikt over tolker som har mulighet til å påta seg oppdrag for NAV Hjelpemiddelsentral fremover.

Tolkene oppfordres om å delta på dialogmøter som gjennomføres annenhver måned og jeg tillater meg å presisere at NAV Hjelpemiddelsentral ønsker en kontinuerlig og åpen dialog med tolkene.

Til slutt vil jeg gjerne kommentere punktet som gjelder arbeidstakeres rettigheter:

Mens ordinære arbeidstakere omfattes av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, er det en kjensgjerning at frilanstolkenes rolle som oppdragstaker ikke innbefatter det samme vernet. Frilanstolkenes rettigheter og plikter er en viktig og prinsipiell diskusjon som må tas videre, – da gjerne i mer formelle rammer enn i denne e-postutvekslingen.

 

Ønsker deg en riktig fin dag videre.

 

MvH

Dorthea Vik
Avdelingsleder
Avd.Tolk
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland.

Her velger Forbundsstyret å legge tråden død, og heller ta opp kontakten med Fagsekreteriatet ved Peter Hjort, da det er Direktoratet vi ønsker innspill fra. Forbundsstyret synes det er uheldig at én Hjelpemiddelsentral må stå til ansvar for en tolkning som i stor grad vil gjelde hele landet.
———- Videresendt e-post ———-
Fra: Ørjan Strømmen <nestleder@tolkeforbundet.no>
Dato: 3. april 2014 kl. 14.07
Emne: Tolkning av rammeavtalen for frilansere
Til: «Hjort, Peter»

Hei Peter.

I og med at du har fått kopi av dialogen mellom oss og Dorthe Vik, antar jeg du er godt kjent med saken.

 

En enkelt hjelpemiddelsentrals vurderinger i en sak som på lang vei vil være førende for alle landets frilansere, er ikke tilstrekkelig avklaring for vår del. Vi ønsker et overordnet tilnærming på hvordan man skal forholde seg til rammeavtalen.

 

Det er en kjennsgjerning at denne avtalen er mangelfull, noe NAV selv har kritisert i «Fornying av Tolketjenesten – Del 2». Dette er også noe Tolkeforbundet med flere gjentatte ganger har bemerket. Allikevel har man valgt å ikke ta tak i de punktene man for flere år siden ble klar over, noe som nå ser ut til å ramme den parten ​​som ikke har hatt tilgang til å endre avtalens innhold.

 

Inntil en erstatning for dagens rammeavtale foreligger, står vi fast ved at punkt 8 må tolkes innskrenkende, og at punkt 7 beskriver prosessen ved en eventuell oppsigelse.

Videre har vi en del spørsmål vi ikke føler vi har fått svar på i tildigere dialog med NAV:

 

1. Anser NAV at tolketjenestene helt uten grunnlag kan si opp avtalene på en måneds varsel?
2. Hvis ja, kan NAV redegjøre for hvorfor det står oppført en rekke tiltak som skal følges ved konflikt før avtalen kan sies opp, når NAV samtidig mener at avtalen uansett kan sies opp på en måneds varsel helt uten grunnlag?
3. Hva er det minimum en frilanstolk må påregne seg å tolke i løpet av et år før man kan forvente oppsigelse av rammeavtalen, og hvor står dette oppført?

Vil til slutt presisere viktigheten av å få en avklaring i denne saken. På vegne av våre medlemmer er ikke HMS Hordalands tolking av rammeavtalen noe vi er villige til å akseptere. En situasjon hvor frilanstolken er satt fullstendig fri for rettigheter, uten at dette kompenseres for, er ikke holdbar. Samtidig stiller vi oss disponible til å bidra i en prosess hvor vi sammen ser på alternativer til dagens rammeavtale.

HILSEN:

Ørjan Strømmen
Nestleder
tlf: 470 96 916
nestleder@tolkeforbundet.no

I påvente av et svar fra Fagsekreteriatet ble mail av 3. april purret på, og bedt om et svar 28. april 2014. Denne ble ikke besvart, og vi tok derfor kontakt med Tiltaksseksjonen i Direktoratet 22. mai.

———- Videresendt e-post ———-
Fra: Ørjan Strømmen <nestleder@tolkeforbundet.no>
Dato: 22. mai 2014 kl. 11.30
Emne: Fwd: Tolkning av rammeavtalen for frilansere
Til: Anne-Mette Ringdal
Kopi: «Hjort, Peter»

Hei Anne-Mette.

I møtet med Tiltakssseksjonen 31/03/14 ble vi oppfordret til å ta kontakt hvis det var noe vi ønsket å få klarhet i. Allerede da hadde vi en sak gående om tolking av Rammeavtalen, noe vi snakket kort om på møtet. I håp om å løse denne saken har vi i snart to måneder prøvd å få en avklaring fra Fagsekreteriatet, uten å lykkes. Det er nettopp slike situasjoner som kan være ødeleggende for samarbeidet mellom NAV HMS og tolkene, og lange perioder uten avklaring kan være kritiske for velviljen.

Sakens kjerne er tolkingen av rammeavtalen. Vi tolker avtalen slik at pkt. 8 er en forlengelse av pkk 7, mens MHS Hordaland har tatt til orde for å si opp rammeavtalen «på grunnlag av punkt 8 og ikke under punkt 7 mislighold.». Altså tar NAV til orde for at avtalen kan sies opp uten grunn så fremt det ikke foreligger en konflikt/mislighold.

NAV tar utgangspunkt i at NAV og tolken er likeverdige parter, noe som bryter med gjeldende prinspipper i kontraktsrett. Styrkeforholdet er her klart ubalansert, samtidig som at det kun er NAV som har endringstilgang til avtalen. Samtidig er det viktig å bemerke seg at NAV/Direktoratet har hatt flere år på seg til å gjøre noe med denne avtalen, men har valgt å la den forbli mangelfull. Dette i seg selv burde være grunnlag nok for å tolke avtalen i frilanstolkens favør.

Vi er kjent med at NAV jobber med en ny rammeavtale – et arbeid som burde ha vært påbegynt for flere år siden. Når en eventuell ny avtale foreligger, er ikke det grunnlag for å legge denne saken død. Den feilaktige tolkingen har allerede rammet enkeltpersoner, og oppsigelsene må derfor reverseres.

Hele korrespondansen mellom Tolkeforbundet og NAV ligger ute som nyhetssak på tolkeforbundet.no, eller ved å skrive inn denne linken i nettleseren: www.j.mp/navhmshor.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord