Nå kommer alternativet til rammeavtalen

Nå kommer alternativet til rammeavtalen

Tolkeforbundets krav var klart: «Masseoppsigelsen av rammeavtalene må reverseres». Selv om vi ikke fikk gjennomslag viser prosessen at det nytter å kjempe for kravene. Resultatet er at hele rammeavtalen slik den er i dag, forsvinner. Tolkeforbundet er nok ikke alene om og være spent.


Bakgrunn for saken

I vår sa NAV opp rammeavtalen med flere frilanstolker. En del av disse er medlemmer i Tolkeforbundet og tok derfor kontakt med oss, i håp om at vi kunne bistå. Til oss begrunnet NAV oppsigelsen med punkt 8 i avtalen. Hadde NAVs isolerte tolkningen av punkt 8 vært riktig, ville punkt 7 i avtalen være unødvendig, da NAV ikke trenger å begrunne en oppsigelse. Tolkeforbundet ser punkt 8 i sammenheng med punkt 7, og mener derfor at avtalen ikke kan sies opp fra NAVs side så fremt det ikke foreligger en konflikt man ikke har klart å løse. En slik tolkning betyr at det kun er frilanstolken som kan si opp rammeavtalen så fremt vilkårene er oppfylt. En slik tolking vil for mange virke urimelig, da den fratar NAV alle rettigheter. Her er det viktig for Tolkeforbundet og presisere at det er NAV selv som er avtalens forfatter, og at frilanstolken ikke har mulighet til å påvirke innholdet. Dermed er det kun NAV selv som kan gjøre endringer i avtalen. NAV har selv tatt til orde for at avtalen må revideres, uten at dette har blitt gjort – Blant annet i «Tolkeutredningen 2008». I tillegg er dette en avtale mellom to parter hvor maktforhold og ressurstilgang er meget ubalansert. Når avtalen da er utformet på en slik måte at den åpner for tolkning, sier grunnleggende avtalerettslige prinsipper at den skal tolkes i den ressurssvake parts favør. Slik Tolkeforbundet oppfatter det, er ikke NAV enig i at dette aspektet skal tas hensyn til.

Endringer tar tid

Tolkeforbundet har forståelse for at byråkratiet trenger tid. Det er mange instanser som skal komme med innspill, og prosessen med å lage et alternativ til rammeavtalen har derfor blitt utsatt i lengre tid. Tolkeforbundet mener at en avtale som potensielt kan generere mye frustrasjon og usikkerhet, burde bli liggende urørt inntil et alternativ foreligger. Spesielt med tanke på at et alternativ snart foreligger, burde oppsigelsene reverseres. Samtidig som at mye kunne vært håndtert bedre fra NAVs side, skal NAV ha honnør for å ha igangsatt arbeidet med et alternativ til rammeavtalen. At det ble satt fokus på denne saken har ført til at det snart foreligger et alternativ. Det er godt å se at forholdet mellom byråkratiet NAV, og interesseorganisasjonene fungerer. Det nytter å komme inn fra siden og presse på, og mange ganger er det akkurat det som trengs for at prosessene skal ta fart. Dette er noe vi setter stor pris på, og vi antar NAV gjør det samme.

Fremtiden kan være lys

Slik situasjonen er i dag, stiller frilanstolker i en svært svak posisjon. Lønnsveksten til frilanstolker har for lengst mistet følge på veksten ellers i samfunnet. Dette alene gjør at det blir vanskelig nok å overleve som frilanstolk. I tillegg gjør usikre avtaler og liten forutsigbarhet det vanskelig å forsette i jobben som frilanstolk. Brorparten av de tilbakemeldingr vi får fra medlemmer som melder seg ut av forbundet, er at det ikke lenger er økonomisk forsvarlig å jobbe som frilanstolk.Dette er et aspekt vi alle må ta på alvor. Slik NAV har valgt å tolke nåværende rammeavtalen, står frilanstolken uten mulighet til å påvirke rammene for sin arbeidssituasjon. Dette vil føre til svært usikre arbeidsforhold for den enkelte frilanser. Tolkeforbundet håper at alternativet til rammeavtalen, sammen med samordningen av frilansområdet vil føre til en sikrere og mer forutsigbar arbeidshverdag for alle frilanstolker. I arbeidet med en ny avtale ønsker Tolkeforbundet at frilansere selv får mulighet til å påvirke innholdet, og at det blir en bedre balanse mellom krav og rettigheter for frilansere. Tolkeforbundet har gitt uttrykk for at vi ønsker å være med i arbeidet med en ny avtale, men har ennå ikke blitt forespurt. Fra sidelinjen ser vi på NAVs ønske om å «rydde i lister«, som et ønske om å påta seg et større ansvar for kvaliteten på tjenesten. Grunnlaget for et godt klima mellom frilanstolken og NAV ligger i en velbalansert avtale. Med dette mener vi en avtale hvor NAV ikke bare krever, men også gir. Vi håper derfor å se en avtale som blant annet pålegger NAV å tilby kompetansesøkende tiltak som sikrer kvaliteten på tjenesten. Vi bør kunne forvente en avtale som ikke stiller urimelige krav, og får en slutt på all usikkerheten rundt hvordan innholdet skal tolkes. Det må være rom for skjønn, samtidig som at det bør være klarere retningslinjer i forholdet mellom NAV og frilanstolk.

En underkommunisert misnøye

Tolkemiljøet er lite og transparent. I tillegg består miljøet av mennesker med yrkesstolthet og omsorg. Vi som har fått innblikk i dette vet hvor skoen trykker. I denne saken har det vært viktig for oss å få kommunisert overfor NAV at dette ikke er en sak som rammer et tyvetalls tolker, men samtlige av landets frilanstolker. Tolkeforbundet får mange henvendelser fra medlemmer som ber oss ta opp urimelige krav og kritikkverdige forhold, fordi de selv frykter for å ta kontakt direkte med sin tolketjeneste. Dette er muligens er en realitet som kan se ut til å være underkommunisert overfor NAV. Hvis dette er gjennomgående, er det først og fremst avgjørende at NAV får en realitetsoppdatering, og får en forståelse for status i tolkenorge. Vi håper på en avtale som bygger på tillit, og ikke legger bånd på samtlige i frykt for at enkelte skal misbruke systemet. Stikkordet bør være gjensidig respekt og avtalen må gi frilanstolken honnør og anerkjennelse for jobben som gjøres.

La engasjementet blomstre

Det har til tider stormet rundt denne saken. Fra dere der ute har det kommet mange flotte tilbakemeldinger. De erfaringene vi har gjort oss,  og de tilbakemeldingene vi har mottatt tar vi med oss videre. Tolkeforbundets eneste styrke er medlemmene. Nettopp derfor er det viktig at medlemmene viderefører engasjementet som har blitt vist i denne saken, og er delaktige også i tiden fremover. Tørr å si i fra om du ikke er enig, og vær raus når du synes ting blir gjort bra.


– Hvorfor en sak for Tolkeforbundet?

For vår del handlet ikke denne saken om bakgrunnen for at tolkene fikk rammeavtalen sin oppsagt. Vårt fokus var hvordan avtalen skal tolkes. Om avtalen kan sies opp uten grunn, betyr det en utrygg hverdag for alle frilanstolker. Selv om NAV denne gangen mente de kunne begrunne oppsigelsen, sier de samtidig at de ikke trenger en grunn. I teorien betyr det at en oppsigelse kan komme som lyn fra klar himmel, uten at du som frilanstolk har noe du skal ha sagt. I ettertid har flere av de tolkene som fikk avtalen oppsagt, fått ta nye oppdrag for NAV. For oss gjør ikke dette saken mindre viktig. Tolkeforbundet skal jobbe for at alle tolker har en trygg og forutsigbar arbeidshverdag. Nettopp derfor var dette en sak vi valgte å ta tak i.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord