Tolkeorganisasjonene står samlet

Tolkeorganisasjonene står samlet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har utformet et forslag om å innføre et forbud mot bruk av barn som tolk, og høringsrunden er akkurat avsluttet. Forslaget gjelder forbud mot at barn brukes som tolk eller for å formidle informasjon på norsk eller samisk til eller fra personer som ikke forstår eller kan gjøre seg forstått på disse språkene. Forbudet gjelder også tegnspråktolking. Formålet med lovbestemmelsen er også å bidra til å sikre en forsvarlig saksbehandling. Forvaltningsorganet må ha bevissthet og retningslinjer for hvordan det kan kommunisere med alle parter, også de med begrensede kunnskaper i norsk eller samisk. Dette er nødvendig for at det kan oppfylle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, og da særskilt informasjons- og veiledningsplikten.

Forslaget lyder som følger:

§ 11 e (forbud mot bruk av mindreårige som tolk mv)

Mindreårige skal ikke brukes til tolking eller annen formidling av informasjon mellom forvaltningen og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter til å kommunisere direkte med forvaltningen. Unntak kan likevel gjøres i tilfeller som nevnt i annet og tredje ledd.

Mindreårige kan brukes til tolking eller annen formidling av informasjon når det framstår som nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade.

Mindreårige kan videre brukes til tolking og formidling av enkle beskjeder dersom det må anses som forsvarlig. I forsvarlighetsvurderingen skal det legges særlig vekt på hensynet til barnet, inkludert alder og modenhet, og rettsikkerheten til den tolkingen eller formidlingen av informasjon retter seg mot.

Tolkeforbundet, Norsk tolkeforening og Statsautoriserte tolkers forening har alle levert høringsuttalelser. Organisasjonene er samstemte i sin bekymring for at unntaket lett kan bli regelen med de omfattende unntaksbestemmelsene som er foreslått. Tolkeforbundet skriver: «Tolkeforbundets vurdering er at unntaksbestemmelsene slik de lyder i forslaget, utvanner forbudet og gjør at forbudet ikke gir en tilstrekkelig beskyttelse mot en uakseptabel forvaltningspraksis.»

De tre organisasjonene er også enige om at «tolk» er en yrkestittel: ”Tolk” er per i dag ikke en beskyttet tittel, men Tolkeforbundet mener det bør være forbeholdt profesjonelle tolker med tolkeutdanning. At det er behov for et lovforslag som dette viser at tolkeprofesjonen har en for lav status og anseelse i Norge i dag. Tolkeforbundet mener norske myndigheter har et ansvar for å iverksette tiltak i så måte, og ser fram til Tolkeutvalgets anbefalinger.»

Statsautoriserte tolkers forening skriver i forlengelsen av dette litt om hva som kreves av en tolk: «En kvalifisert tolk må bla. besitte ferdigheter tilnærmet morsmålsnivå i begge tolkespråkene, ha inngående kjennskap til ulike talemåter, fagterminologi og fagfelt, forstå og håndheve tolkens yrkesetikk, beherske ulike tolkemetoder og ha inngående kjennskap til kommunikasjon for å kunne utføre sin oppgave som tolk på en måte som ivaretar tjenesteyterens forpliktelser og den minoritetsspråkliges rettssikkerhet. Dette er åpenbart krav som et barn under 18 ikke kan fylle.»

Norsk tolkeforening avslutter sin høringsuttalelse med å minne om forvaltningens særlige ansvar i slike saker: «Det ligger i sakens natur at en person som ikke kan tilstrekkelig norsk eller samisk, heller ikke får informasjon på sitt språk om sine rettigheter. En som ikke kjenner sine rettigheter, har vanskelig for å rapportere brudd på slike – i alle fall uten tolk. Derfor påhviler det offentlige et særskilt stort ansvar for å bestille tolk og for å overholde det foreslåtte forbudet mot å bruke mindreårige til tolking og formidling av informasjon»

Forbundsstyret oppfordrer våre medlemmer til å ta en titt på høringsuttalelsene, det er mye fint å lese der, og det viser tydelig hvilket felles verdigrunnlag alle tolker i Norge har når alle tolkenes organisasjoner er så samstemte. Dette lover godt for fremtiden og samarbeidet i tolkenorge!

 

Her finner du høringsuttalelsene i fulltekst:

http://www.regjeringen.no/pages/38715400/Tolkeforbundet.pdf

http://www.regjeringen.no/pages/38715400/Statsautoriserte_tolkers_forening.pdf

http://www.regjeringen.no/pages/38715400/Norsk_tolkeforening.pdf

 

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!
Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord