Hvordan er det å ha et verv?

Hvordan er det å ha et verv?

Hvorfor sitte i Tolkeforbundets forbundsstyre? Dere medlemmer lurer kanskje på hvorfor en burde ta seg et verv i Tolkeforbundet. Valgkomiteen har spurt leder, Linda, og økonomiansvarlig, Malin, om hvordan deres periode som styremedlemmer har vært.

Hva er gøy med å sitte i forbundsstyret?

Malin: Det er interessant å bli kjent med og få jobbe så tett med tolker fra andre steder i landet. Som styremedlem kan man få muligheten til å være med på flere ting man ellers ikke får, som møter høyt oppe i systemet, samarbeid med andre organisasjoner eller å reise på en spennende konferanse. Man får en større mulighet til å påvirke fremtiden vår. Også føler man seg litt viktig når man er med i styret til den eneste interesseorganisasjonen for tegnspråktolker i Norge.

Jeg har lært at det ikke alltid er så enkelt å påvirke og forandre ting. Men om man ikke prøver så går det i alle fall ikke.
Linda: Det som er gøy med å være medlem av styret er at jeg får være tilstede der det skjer! Jeg får deltatt i faglig arbeid, og jeg får være med å påvirke viktige endringsprosesser på vegne av våre medlemmer. Jeg har snakket med mange engasjerte tolker og fått øynene opp for tolkearbeidet i det ganske land. De forskjellige vervene har noen overordnede arbeideoppgaver.

Som leder har jeg for eksempel hatt ansvar for å holde koll på sakslisten og å kalle inn til møter. Jeg står også øverste ansvarlig hvis for eksempel vedtekter og handlingsplan ikke blir fulgt opp. Utover de overordnede oppgavene beskriver handlingsplanen områder vi skal følge opp. Handlingsplanen favner bredt, her står det blant annet om oppfølging av nordisk tolkesamarbeid, samarbeid med regionlagene og oppfølging av arbeidet på frilansområdet. Medlemmene i styret kan fordele arbeidsoppgaver etter egne ønsker, så om man ikke hadde en hjertesak i utgangspunktet kan man fort få det.

Gjennom arbeidet i Tolkeforbundet har jeg deltatt på møter med politikere, departement og direktorat. Jeg har hilst på personene bak titlene og fått større kjennskap til systemet rundt, og ikke minst, over tolkeområdet. Regionlag over hele landet har vært aktive, og arrangert flere fagsamlinger og sosiale treff de to siste årene. Det er gøy å kunne fordype seg i sitt eget fagfelt på mange forskjellige nivå.

 

Hva har vært utfordrende?

Linda: En av de største utfordringene var kanskje helt i begynnelsen når alt var nytt. Ingen av de nye styremedlemmene hadde hatt et verv i Tolkeforbundet tidligere. Vi brukte mye tid på å bli kjent med både oppgavene vi hadde foran oss og hverandre. Landsmøtet ble avholdt i midten av april, og i juni valgte styret å møtes i Oslo. Vi satt en hel dag og gikk gjennom alt som skulle på dagsplanen for det neste året. Etter dette styremøtet valgte vi å ha nettmøter, for å spare på reiseutgiftene. Utover styreperioden har vi prioritert å ha fysiskemøter ca en gang i halvåret, og det har fungert veldig fint. Det at styrets medlemmer bor adskilt er en liten utfordring når det kommer til møter, men en kjempefordel i forhold til representasjon av medlemmene som bor i hele landet.

Malin: Det er nesten alltid noe å gjøre. Det har nok vært den største utfordringen, det å få tid til å jobbe med Tolkeforbundet i tillegg til andre ting i hverdagen, men når det er gjort så sitter jeg igjenmed en god følelse av at jeg gjør ting som er verdt å gjøre. Vervet som økonomiansvarlig er litt annerledes enn de andre vervene i styret. Det er alltid et medlem som skal registreres, en regning som må betales eller bilag for forrige måned som må føres. Men jeg liker å holde på med lister, og å ha kontroll på eller registrere ting, så det er gøy også.

Uten Tolkeforbundet vil tolkene miste en viktig røst opp mot styresmaktene, og et viktig samlingspunkt regionalt. Heia regionlagene, heia tolker og heia Tolkeforbundet!

 

 

Hva har du lært?

Linda: Jeg har lært vanvittig mye! Jeg har fått masse erfaring innenfor styre, stell og organisasjonsarbeid. Mange av disse erfaringene er gode å ha med seg inn i arbeidslivets styre og stell. Jeg har fått et mye bredere syn på hvilke muligheter og begrensninger som ligger innenfor tolkeyrket i Norge i dag. Jeg har blitt kjent med tolkehverdagen på kryss og tvers av geografi og arbeidsforhold. Jeg har måtte tenkt på yrket og hverdagen innenfor en mye bredere vinkel enn før. En tolk i nord har en annen arbeidshverdag enn en tolk i sør.

En tolk i en tolkegruppe har en annen hverdag enn en singel tolk. At arbeidshverdagen er så forskjellige, gjør at fokusområdene til tolkene også er forskjellig. Våre medlemmer har forskjellige behov for hva Tolkeforbundet skal være, og hva vi skal prioritere å gjøre. Dette er en sak jeg har måtte gruble en del på. Hva er, og hvem er Tolkeforbundet for egentlig? Etter å ha grublet i to år har jeg funnet ut at Tolkeforbundet er Tolkeforbundets medlemmer. Vi er hverken det ene eller det andre, vi er alt sammen! Det betyr at forbundets medlemmer også må ha stor takhøyde for hverandres forskjelligheter, og forbundsstyret alltid må jobbe for å representere hele medlemsmassen. Min opplevelse er at det fint lar seg gjøre ved at forbundsstyret holder hverandre oppdatert og at arbeidsoppgavene fordeles godt. Og hvem er så medlemsmassen? Det er skoletolker, frilanstolker som jobber fulltid, deltid eller sporadisk, nyutdannede tolker, tolkestudenter, ansatte tolker, TPA-tolker, talespråktolker med flere.

Frilanstolkene sine arbeids- og lønnsvillkår, faglig aktivitet, etisk standard, forankring av forbundsstyrets arbeid blant medlemsmassen og aktive regionlagene er sentrale momenter som jeg ser det. Et overordnet mål for tolkeforbundet må være å heve tolkeyrkets status, og jeg tror punktene som er nevnt over bidrar til nettopp dette.

Malin: Jeg har lært mange ting i løpet av min periode i styret i Tolkeforbundet, og det er alle erfaringer jeg er glad for at jeg kan ta med meg videre. Jeg har satt meg inn i saker som jeg mest sannsynlig ikke hadde gjort hvis jeg ikke var med i styret. Og jeg har lært at det ikke alltid er så enkelt å påvirke og forandre ting. Men om man ikke prøver så går det i alle fall ikke. Som økonomiansvarlig har jeg i tillegg lært mye om det å føre regnskap.

 

Hvorfor er tolkeforbundet viktig i dag?

Malin: Tolkeforbundet er viktig i dag fordi vi er den eneste interesseorganisasjonen for tegnspråk- og skrivetolker i Norge, og ofte de eneste som taler vår sak. Selv om vi «bare» er en interesseorganisasjon, så får vi innpass forskjellige steder, og er med på å påvirke fremtiden til tolkenorge.

Linda: Tolkeforbundet er viktig fordi vi er den enste interesseorganisasjonen for tegnspråkstolker og skrivetolker i Norge! Tolker utgjør en liten arbeidsgruppe nasjonalt og er derfor avhengig av aktive representanter. Forbundsstyret har til sammen kunne holdt seg godt oppdatert på hva som rører seg på tolkeområdet. I løpet av de siste to årene har vi vært i flere møter med politikere, departement og direktorat. Vi tar også del i et skandinavisk samarbeid hvor vi kan holde oss oppdatert på siste nytt i Skandinavia. Et høydepunkt her er nordisk tolkeseminar som avholdes hvert andre år. 2016 er Norges år!

Gjennom Tolkeforbundet knytter vi også kontakter med andre tolker i Norge. Tolkeforeningen er talespråktolkene (kjært barn har mange navn) sin organisasjon, og de er selvfølgelig invitert til landmsøtet i april. Tolkeforbundet er viktig fordi vi har regionlag. Regionlagene tilbyr viktige sosiale og faglige møteplasser for tolker i regionene. I løpet av de siste to årene har regionlagene arrangert fagdager med tema som stemmetolking, haptisk kommunikasjon og tolkesamarbeid. Flere regionlag har også samarbeidet med lokale døveforeninger om disse fagkveldene, på denne måten opprettes det viktige møtepunkter for tolkebrukere og tolker.

Uten Tolkeforbundet vil tolkene miste en viktig røst opp mot styresmaktene, og et viktig samlingspunkt regionalt. Heia regionlagene, heia tolker og heia Tolkeforbundet!

 

Kjenner du at du har lyst til å ta over etter Linda og Malin? Kanskje du vet av noen andre som hadde passet perfekt?
– Ta kontakt med valgkomiteen på valg@tolkeforbundet.no om du er interessert i et verv eller har noen spørsmål.

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord