Hva tjener frilanstolken?

Hva tjener frilanstolken?

Vi har lite tall vi kan vise til i møte med direktorat og departement. Nedenfor kommer et forsøk på å finne ut hva frilanstolken faktisk sitter igjen med etter at alle utgifter er dekket. Utregningen gir et ikke overraskende, men skremmende lavt resultat.

 

Hvordan har jeg regnet?

Det jeg har gjort her, er å ta taksten (Arbeidskraftkostnader i alt) og trukket fra utgifter til pensjons- og forsikringspremier, feriepenger m.m. (indirekte personalkostander). Resterende blir da beløpet en ansatt ville fått utbetalt som lønn (direkte personalkostnader). Radene merket med stjerne (*) viser hvordan de indirekte personalkostnadene fordeles. Alle beløp er før skatt.

Gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader per årsverk (kr)Takst per nedlagte time
Takst per tolket time1106 tolketimer per år1175 tolketimer per år1659 tolketimer per årSalærforskriften ved 1659 nedlagte timer per årLTR 44Snitt 2004Prosenandel
Arbeidskraftkostnader i alt 1912873174223372254761331349220499117683900100
Direkte personalkostnader 171257284242301975426363120620339230653740078.6
Indirekte personalkostnader 203033180352504977028873310681114650021.4
*Naturalytelser 5888489400132723777813975189002.8
*Sosiale kostnader 152325438270253815711063640928558008.2
*Opplæringskostnader 3444244700663617540648992001.3
*Arbeidsgiveravgift 539057360010.8
*Andre arbeidskraftkostnader 111106117516595397199625000.4

 

Merk: Da «Snitt 2004» runder av til hele 1000, vil summering av indirekte kostnader avvike noe fra totalbeløpet. Fordelingen er derfor kun ment som en indikator.

Forklaring på kolonner:

Takst per nedlagte time: Takst om man medregner en halv time forberedelse (Takst per tolketime X 1,5).
Takst per tolketime: Fastsatt beløp per tolket time.
1106 tolketimer per år: Tilsvarer 1659 nedlagte timer (tolking og forberedelse) per år. Dette er like mange timer som hos en ansatt tolk. Det resultatet som gir best sammenligningsgrunnlag opp mot en ansatt tolk.
1175 tolketimer per år: Navs utregning av en frilans’ årsverk (47 uker á 25 timer per).
1659 tolketimer per år: Tilsvarer 1 årsverk i tolking, men 1,5 årsverk i nedlagte timer.
Salærforskriften ved 1659 nedlagte timer per år: Salærforskriften er satsen benyttet ved rettstolking o.l. Da denne ikke skiller på forberedelse og arbeidstid, regnes det 1659 nedlagte timer, men tilsvarer 1106 tolketimer per år (ved 30 min. forberedelse per time). Denne type tolking faktureres, og er derfor ikke direkte overførbar til den ordningen Nav har for frilanstolker.
LTR 44: Lønnstrinn 44 – Gjennomgående laveste lønnstrinn på de siste stillingsutlysningene fra Nav. Utgjør 1659 nedlagte timer per år.
Snitt 2004: Snittet på arbeidskraftkostander for alle yrker i 2004. Kun brukt for å regne ut prosentvis fordeling (Hentet fra: http://www.ssb.no/arbkost/)
Prosentandel: Utregnet hvor stor prosentvis andel direkte og indirekte arbeidskraftkostnader tilsvarte på snittet i 2004. Fordelingen mellom de forskjellige utgiftspostene antas å være lik i dag, og brukes derfor som utgangspunkt for å regne direkte og indirekte arbeidskraftkostnader.

Forklaring på rader:

Arbeidskraftkostnader består av direkte og indirekte personalkostnader. Direkte kostnader er for eksempel lønn og honorarer. Indirekte kostnader omfatter blant annet naturalytelser og pensjons- og forsikringspremier. (Hentet fra SSB: http://www.ssb.no/arbkost/)

Rader merket med stjerne viser fordelingen av indirekte kostnader.

Mulige feilkilder
 • SSB beregner at en ansatt kun jobber 86,3 % av den tiden arbeidsgiver betaler for, grunnet blant annet ferie, helligdager, sykefravær og diverse permisjoner. Skal dette tas høyde for, er det som her beskrives som «ferie» trukket fra i ansattes arbeidstimer (1659)?
 • Ved å regne med dette timeantallet tar man ikke høyde for lediggang. Altså har tolken 7,5 timers dager hele året. Vi kan anta at timeantallet er lavere, da det er få frilanstolker som har så fulle dager.
 • Frilanstolkens «indirekte personalkostnader» skattlegges før de utbetales. Dersom arbeidsgiver ikke skattlegges av pensjonssparing osv. bør også utregningen ta høyde for dette. Dersom man skattlegges med 36 % må det tas fra den direkte personalkostnaden for å dekke opp den indirekte, slik at indirekte personalkostnad kommer opp på samme nivå som før skatt (41,-). Det vil i så fall gi følgende resultat:

 

Gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader per årsverkTakst per nedlagte time etter skattTakst per nedlagte time før skatt
Arbeidskraftkostnader i alt122191
Direkte personalkostnader102159
Indirekte personalkostnader2032
Noe som er glemt?

Jeg vil ha innspill. Er det faktorer jeg har glemt? Er utregningen feil? Kom med de i kommentarfeltet, eller diskuter de på Facebooksiden for medlemmer.

 

Administratorprofil for Tolkeforbundets nettsider. Skriver sjelden noe som helst, og svært lite selvstendig. Alt jeg gjør har noen andre gjort. - Takk til de!

7 Comments

 1. Runa - 23/01/2016, 10:15

  Jeg synes utregningen gir et veldig bra bilde av hvordan lønnsforholdene
  våre er. Og enig med deg, ikke overraskende, men skremmende! Særlig med
  tanke på at vi som frilansere ikke har noen mulighet til å påvirke
  lønnsnivået med ansenitet eller individuelle lønnsforhandlinger. Det eneste jeg la merke til er at det er noe galt med utregninga på arbeidskraft kostn, dir. pers. kostn., og indir. pers.kostn. på 1106 tolketimer. Det går ikke opp.

  • Ørjan Strømmen - 23/01/2016, 10:41

   Det har du sannelig rett i. Var «Direkte personalkostnader» som var feil. Har endret det nå, slik at det stemmer.

   Takk for innspill :-)

   • Runa - 23/01/2016, 11:50

    Bare hyggelig :) Lykke til i møtene fremover, dere gjøre en kjempebra jobb!

 2. Anne Grete Vold - 24/01/2016, 21:15

  henger meg litt opp i arbeidskrafkostnaden her.. For NAV er den per i dag hooraret + arbeidsgiveravgift og administreingen av oss tenker jeg.. burde den ikke være kr 287*14,1% + adm utg? eller ikke?

  • Ørjan Strømmen - 24/01/2016, 21:58

   Flott.

   Altså at arbeidsgiveravgiften bør trekkes fra indirekte personalkostnader og legges til direkte personalkostader, fordi de allerede er trukket fra tolkesatsen? At frilanstolken ikke betaler sin egen arbeidsgiveravgift var glemt i prosessen.

   Satsen på arbeidsgiveravgiften varierer mellom 5,1-14,1 %. SSB regner 10,6 % (sone 2), så da gjør jeg det også.

   Det du skriver om administrasjonsavgift forstår jeg ikke helt.

   • Anne Grete Vold - 24/01/2016, 22:08

    ikke noen avgift.. men det koster å drive en tolketjeneste og en del av de kostnadene går på oss frilansere.. men som jeg skrev jeg vet ikke helt

    • Ørjan Strømmen - 29/01/2016, 21:44

     Ser svaret mitt til denne aldri ble aldri publisert…

     Selve driften, og administreringen av tjenesten har jeg valgt å holde utenfor av to grunner. Det ene er at det er vanskelig å beregne hva denne er, enda vanskeligere å anslå. Det andre er at den helt sikker kunne vært driftet mer økonomisk enn den gjør i dag, og dermed ville blitt en urimelig «merkostnad» i regnestykket.

     Du mener at Nav har bakt inn 10 % feriepenger i satsen (28,-)?

     Så har du et poeng med at de har regnet 3,7 % sykepenger (10.60,-). Men slik jeg har forstått den, så er det en sats som er satt for å få regnestykket til å gå opp. Ble en gang fortalt et annet regnestykke som også gikk opp, men som var uten sykepenger.

     Skal ikke hamre ned innspillene dine – det er mer et forsøk på å skrive ned ei tankerekke :-)

Leave a Reply

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord