Alternativ organisering av tolketjenesten?

Alternativ organisering av tolketjenesten?

Tirsdag 27. august var leder og nestleder i Tolkeforbundet i møte hos styringsenheten for Nav
Hjelpemidler og tilrettelegging (HoT) i anledning oppstarten av arbeidsgruppen som skal se på alternativ organisering av tolketjenesten.

Ved starten av møtet ble arbeidsgruppens mandat og fokusområder gjennomgått. Mandatet sier at arbeidsgruppen kun skal se på alternativ organisering innenfor Nav HoT, noe Tolkeforbundet påpekte som svært begrensende. Sett i sammenheng med at det er Nav HoT som selv skal vurdere de fremlagte modellene som arbeidsgruppen skal legge frem innen 15. desember 2019, ser vi dette som uheldig og lite tillitsvekkende.

I sin gjennomgang skal arbeidsgruppen ha fokus på blant annet ledelsesstruktur, fag- og kompetanseutvikling, ressursbruk, informasjonsflyt og ivaretakelse av tolkeområdets egenart. Noen av disse områdene sammenfaller med større prosjekter innad i Nav/Nav HoT, deriblant fagutvikling på tolkeområdet og digital utvikling.

Tolkeforbundet satte spørsmålstegn ved fokusområdet ressursbruk, der arbeidsgruppen virket å ha kun driftsmidlene som utgangspunkt. I dagens situasjon er det en ekstrem bruk av frilanstolker, som belastes stønadsbudsjettet. Det gir et helt annet utgangspunkt og trekker inn andre momenter i diskusjonen enn om en kun ser på driftsmidlene.

I den videre diskusjonen ble det mye fokus på det utskjelte arbeidsplanprosjektet. Tolkeforbundet fastholdt at dette er et meget stygt eksempel på hvordan manglende fagkompetanse i ledelsen og dårlig kontakt mellom de forskjellige nivåene i organisasjonen fører til avgjørelser som får svært uheldige konsekvenser. Inntrykket var at arbeidsgruppen stort sett var enige i Tolkeforbundet betraktninger rundt dette, og at det var viktig å ha fokus på ivaretakelse av tolkeområdets egenart. Tolkeforbundet fremla et forslag om at en innenfor mandatets svært begrensende mandat burde se på mulighetene for å etablere en rådgivende faggruppe på tolkeområdet, som nettopp kan sørge for at tolkeområdets egenart blir trukket frem i alle diskusjoner og ivaretatt i alle avgjørelser og prosesser.

Som i alle møter med Nav og myndighetene var det viktig for Tolkeforbundet å påpeke og forklare at de ansatte ved tolketjenestene – både tolker, formidlere og avdelingsledere – gjør en fremragende jobb og strekker seg langt for å yte brukerne en god tjeneste ut fra de begrensede økonomiske og praktiske rammene som er satt. Tolkeforbundet mener at de smale rammene viser manglende fokus på og forståelse for tolkeområdets egenart og tolkefaglig kompetanse oppover i Nav-systemet. Totalinntrykket fra møtet var at arbeidsgruppen totalt sett har god og bred forståelse for hvor skoen trykker når det gjelder tolketjenestens organisering. Problemet er som nevnt mandatets begrensende rammer, og Tolkeforbundet er spent på å se hva arbeids-gruppen legger frem for Nav HoT innen 15. desember.

Arbeidsgruppens medlemmer er leder Håvard Lauvås (leder Nav HMS Hedmark), Mona Høsøien (fagsentert for Nav HoT), Heidi Holm (tolketjenesten Nordland), Therese Bu Oppedal (tolketjenesten Hordaland), Hilde Melvold Osen (leder tolketjenesten Buskerud), Per Erik Sæter (tolketjenesten Oslo & Akershus), Gunhild Haug (leder tolketjenesten Sør-Trøndelag/fellesoppdrag) og sekretær Kristin Horn (HoT).

Leder i Tolkeforbundet i perioden høst 2016-mai 2017 og gjenvalgt 2017-2019 og 2019-2021. Nestleder i Tolkeforbundet for perioden 2015-høst 2016. Tolk i Oslo og Akershus. Ta kontakt med meg på leder@tolkeforbundet.no.

Leave a Reply

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord