Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer

Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer er en norm som forteller hvordan en tolk bør oppføre seg og utføre sitt arbeid etter godt faglig skjønn. Retningslinjene er ment å veilede i god tolkeskikk, gjenspeile tolkeprofesjonens faglige og etiske standard, samt inspirere tolker til etisk refleksjon og diskusjon. Videre skal retningslinjene gi brukere av tolketjenester innsyn i profesjonen.

I dette dokumentet brukes ordet “tolk” om alle som utfører tolketjenester for hørselshemmede og kombinert syn- og hørselshemmede.

Tolkeforbundet oppfordrer alle tolker til å utføre sin virksomhet i samsvar med retningslinjer for etikk og yrkesutøvelse. Brudd på retningslinjene kan i ytterste konsekvens føre til at tolken mister sitt medlemskap i Tolkeforbundet. Utover dette har Tolkeforbundet ingen juridiske sanksjoner mot brudd på retningslinjene.

Tolkefprofesjonens yrkesetiske retningslinjer ble sist endret i 2015. Etikkutvalgets kommentarer i kursiv. Se retningslinjene som pdf-fil ved å trykke her.

 

1. Tolkens og partenes ansvar i kommunikasjonen

Tolkens primæroppgave er å tolke mellom parter som mangler et felles språk /en felles kommunikasjonsform. Tolken skal fremme likeverdig deltakelse og god samtaleflyt mellom partene.

1. Etikkutvalgets kommentar til tolkens og partenes ansvar i kommunikasjonen

 

2. Oversettelse og utvelgelse av informasjon

Tolken skal tolke det som ytres og i tillegg formidle annen relevant auditiv og visuell informasjon.

2. Etikkutvalgets kommentar til oversettelse og utvelgelse av informasjon

 

3. Tolkens kompetanse

Tolken bør ikke påta seg oppdrag uten å ha den nødvendige kompetansen. Før tolken påtar seg et oppdrag, skal han/hun vurdere sin kompetanse.

3. Etikkutvalgets kommentar til tolkens kompetanse

 

4. Faglig standard og samarbeid

Tolken skal arbeide for å heve yrkets faglige standard og for å øke samfunnets tillit til og forståelse av yrket.

4. Etikkutvalgets kommentar til faglig standard og samarbeid

 

5. Upartiskhet

Tolken skal opptre upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker tolkingen.

5. Etikkutvalgets kommentar til upartiskhet

 

6. Habilitet

Tolken skal vurdere sin habilitet.

6. Etikkutvalgets kommentar til habilitet

 

7. Integritet

Tolken må aldri misbruke sin posisjon, eller den informasjonen han/hun får kjennskap til gjennom tolking, til å skaffe seg personlige eller økonomiske fordeler.

7. Etikkutvalgets kommentar til interitet

 

8. Taushetsplikt

Tolken har taushetsplikt jfr. Forvaltningsloven § 13 a-f.

8. Etikkutvalgets kommentar til taushetsplikt

 

 

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord