Om tolken og utdannelsen

Siden er sist redigert: 9. oktober 2018. Tolkeforbundet er nedlagt, siden 11. januar 2020. 

 

Selv om tegnspråket har eksistert i århundrer, så har ikke tegnspråktolken eksistert før 1970-tallet. Yrket tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde er derfor forholdsvis nytt. I overgangen fra et typisk veldedighetsbasert område til en offentlig profesjon, har det vært behov for sterke grenseoppganger mellom den tradisjonelle hjelperrollen og rollen som profesjonell yrkesutøver. På bakgrunn av dette blir tolken av og til definert som et teknisk hjelpemiddel, som i liten grad har ansvar for annet enn «teknisk» språklig formidling mellom to eller flere personer.

Utdannelse

Tolkeutdanningen er et treårig bachelorstudium, og kan tas ved tre studiesteder i Norge. Man blir da utdannet offentlig godkjent tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde. Dette betyr at man blant annet behersker å tolke på tegnspråk, taktilt og skrivetolking. Opptak krever generell studiekompetanse. Les mer om de forskjellige studiene på studiestedenes egne nettsider:

Lær tegnspråk

Ønsker du å lære tegnspråk, tilbys det både hel- og deltidsstudier hos alle de tre høgskolene. For deg som ikke trenger studiepoengene, men ønsker å lære språket, finnes det flere institusjoner som arrangerer kurs med jevne mellomrom. Nedenfor finner du et utvalg.

Karrieremuligheter

Som tolk finnes det i hovedsak to muligheter. Du kan enten bli frilanstolk, eller ansatt-tolk. I og med at tolkerettighetene er dekket av folketrygden er NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging, Tolketjenesten, hovedarbeidsgiveren som ansatt-tolk. Tolk i grunn- og videregående skole er ansatt hos kommune og fylkeskommune. Foruten dette kan man bli ansatt som tolk på arbeidsplass. Dette er en ordning finansiert av folketrygden, hvor du er ansatt hos en bedrift som tolk for bedriftens døve ansatte.

Som frilanstolk tar du oppdrag primært for Tolketjenesten i ditt fylke. Du har derfor frihet til å velge de oppdragene som passer deg best, og du har muligheten til å reise rundt i landet, og verden forøvrig. Hva som passer best for deg er avhengig av mange faktorer. En ansatt-tolk har en stabil inntekt og forutsigbar arbeidshverdag. En frilanstolk har i større grad mulighet til å bestemme egen hverdag, men har en mer uforutsigbar inntekt. I og med at en frilanstolk ikke er ansatt, må man selv sette av penger til feriepenger, sykedager osv.

En oversikt over ledige stillinger finner du på NAVs nettsider.

Å jobbe som tolk

Å arbeide som tolk er en interessant og lærerik tilværelse der du får være med der det skjer. Overalt hvor folk kommuniserer kan det oppstå behov for tolking. For eksempel i undervisning på skoler, høgskoler og universitet, på arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, hos legen, på TV, på offentlige og private kontorer.

Tegnspråktolking har vært sett på som en spesiell profesjon. Yrket har en kort tradisjon og faglig sett er teorigrunnlaget ennå lite utviklet. Tolker har som faggruppe vært isolert fra andre yrkesgrupper og utdanninger. Dette har bidratt til å opprettholde mer eller mindre urimelige grenser mellom tolkene og andre profesjoner. Studiet forutsetter større forståelse for og samarbeid mellom ulike profesjoner. Det er klare behov for å bevare, synliggjøre og styrke det som er spesielt ved utdanningen, men samtidig er det nødvendig at utdanningene har som mål å integrere faglig kompetanse i et felles system – og slik utvikle felles tverrfaglige referanser.

Mennesker med hørselshemninger er en uensartet gruppe, med ulike tolkebehov, og til dels også behov for ulike kommunikasjonsmetoder. Tolken skal mestre de ulike språkene og metodene, samt kunne ledsage og beskrive for døvblinde. Høy kompetanse i norsk og norsk tegnspråk er en forutsetning for å kunne utøve yrket.

Hørselshemmede definerer ofte seg selv som kommunikasjonshemmede og ikke som funksjonshemmede. I samvær med andre tegnspråkbrukere er de verken kommunikasjons- eller funksjonshemmede. Men i et samfunn hvor størsteparten av informasjonstilgangen er basert på talespråk, og der bare et mindretall har tegnspråkferdigheter, er sterkt hørselshemmede i stor grad også funksjonshemmet. For at døve, døvblinde og døvblitte skal kunne delta i samfunnets aktiviteter, er bl.a. annet tilgangen på kvalifiserte tolker en nødvendig forutsetning.

Siden er sist redigert: 9. oktober 2018

Medlemssider

Glemt passord?

Bli medlem

Tilbakestill glemt passord
Skriv inn epostadressen dersom du vil ha tilsendt nytt passord